Ekenäs Navigationsklubb r.f.

 

Skeppartentamenstider       

20 april var dagen då Finlands Navigationsförbund genom förbundets medlemsföreningar ordnade tentamenstillfälle för avläggande av någon skeppargrad. I Ekenäs stod Ekenäs Navigationsklubb r.f. för arrangemangen. Det torde vara första gången i klubbens historia som aspiranter till alla tre skepparbehörigheter, skärgårdsskeppare, kustskeppare och högsjöskeppare tenterade samtidigt. Högsjöskeppartentanden har 8 timmar tid på sig att besvara fem frågor. I detta fall är det fråga om atronomisk navigering, alltså navigering som baserar sig på, i främsta rummet, solen och månen, men också större och ljusstarkare stjärnor. Dessutom polstjärnan, trots att den är rätt ljussvag, men har ett speciellt läge. Till uppgifterna hör också att kunna identifiera stjärnor för att sedan kunna utnyttja dem för vidare beräkningar.

 Terresternavigering grundar sig på beräkningar och iakttagelser på jorden. För skärgårdsskeppartentanden gäller det att behärska basfärdigheter som sjövägsregler inklusive väjningsregler, positionsbestämningar med hjälp av olika pejlingar. Att sätta och rätta kurser och att beräkna farter och distanser. Till stor del jobbar man på kursen på ett fictivt sjökort, som när kursen är slut är fullt av linjer, som motsvarar kurser eller bäringar eller något annat.

Kustskeppare är nästa steg efter skärgårdsskeppare och då man är utanför skärgården  börjar strömmar och längre bort också tidvattnet påverka navigeringen. Man lär sig på kursen vilken kurs man skall

styra för att komma dit man vill också under inverkan av avdrift och ström. Dehär lär man sig genom att rita s.k. strömtrianglar. Tidvattenberäkningar är viktiga för dem som tänkt sig lite längre vägar. Man kan få god hjälp av tidvattnet, eller så hårt motstånd. Många har säkert sett bilder där båten en morgon står på torra land och besättningen servar båtens undervattendelar.

Terresternavigatörtentanderna har 4 timmar på sig att samla 15 poäng av 30 möjliga för att bli godkända.

 RA

 

                                                       Guy Källberg tenterar för högsjöskeppare          FM i skrivbordsnavigation


Lördagen den 8 april hölls finalen i skrivbordsnavigation på restaurang Sea Front i Ekenäs. I finalen deltog 19 deltagare från olika navigationsklubbar, två deltagare var från vår klubb, Rolf Altner och Markus Altner. Tävlarna hade 2,5 timmar på sig att räkna igenom en rätt så svår tävling. Arrangemangen stod Ekenäs Navigationsklubb för, vi fick dessutom bra service från Sea Front med Henrica i spetsen. Maten var utmärkt och tävlarna njöt av den medan tävlingsledningen gick igenom tävlarnas tävlingsresultat.


Rolf AltnerMarkus AltnerVinnarna

                 Rolf Altner                                Markus Altner                Från vänster tvåan Kauko Hirvonen, ettan
                                                                                                        Seppo Himanen och trean Rabbe Lytz

                                                                                                                                                  


Ekenäs Navigationsklubb höll årsmöte

Fredag kväll den 24 oktober sammankom Ekenäs Navigationsklubb i Motel Marine för att gå igenom den gångna verksamhetsperioden och planera den nya. Endast stadgeenliga ärenden behandlades.

Punkt efter punkt på föredragningslistan klubbades snabbt av, av mötesordförande Ingvar Jönsson. Verksamhetsberättelsen kompletterades något, men i övrigt godkände mötet beredningens dokument och förslag. Medlemsavgiften som varit nio euro, vidpass lika länge som euron existerat, höjdes för nästa period till tolv euro enligt styrelsens förslag. Saken väckte i alla fall en välkommen diskussion.

För Navigationsklubben gäller samma sak som för så många andra föreningar. D.v.s. att det inte existerar någon kö till förtroendeposter. Sålunda innehar samma skeppare sina tidigare poster. Det blev inte ens portföljbyte, vilket nångång har hänt. Det betyder att Frej Falck fortsätter som kommodor och Christer Lagerström som vicekommodor. Han handhar tillsammans med Hans Mecklin dessutom skepparkurserna i MBI och fungerar som besiktningsman. Henrik Hultgren är sekreterare. Markus Björk och Rune Nyberg är ledamöter utan egentlig portfölj, men Rune Nyberg sköter tillsammans med Christer Lagerström besiktningarna, och dessutom klubbens hemsida. Rolf Altner fortsätter som skattmästare med ansvar för medlemsregistret och klubbens publikation ENSLINJEN. Tidigare kommodoren Ingvar Jönsson fungerar tillsammans med Curt Lindström som verksamhetsgranskare. Sami Nevalainen är verksamhetsgranskarnas suppleant.

Efter de egentliga mötesförhandlingarna följde prisutdelning, premiering och utnämningar. Hans Mecklin vann klubbmästerskapet i skrivbordsnavigering. Kenneth Sjöholm premierades med vandringspriset RATTEN för sitt mångåriga arbete med Enslinjen. Som socker på bottnet kunde tre nya Brottsjöskeppare utnämnas. De är Gun Lindqvist, Henrik Hultgren och Markus Björk. Brottsjöskeppare kan man bli efter att ha gjort en mera omfattande seglats och redogjort för den i form av loggbok eller föredrag.

PremieradeDe närvarande premierade. Från vänster Markus Björk, Kenneth Sjöholm och Gun Lindqvist

RA

       

                                                Ekenäs Navigationsklubb spikade igen

 

För några veckor sedan spikade klubben högtidligen sin flagga i samband med sitt 60 års jubiléum.

Nu den  sista oktober spikades nästa års verksamhet under mindre högtidliga former då klubben höll

sitt årsmöte.

Nästa års verksamhet kommer att vara ganska traditionell. Det betyder att den viktigaste

verksamheten  utgörs av skepparkurserna i samarbete med MBI. Om tillräckligt intresse finns

kommer det dessutom att ordnas maritim VHF kurs och CEVNI kurs. Den senare ger behörighet att

färdas på floder och i kanaler i Europa och utgör en komplettering till det internationella

förarbrevet. Också dessa kurser sker i MBI´s regi, men klubben så att säga skakar fram

kursdeltagarna.

Dessutom är det meningen att fortsätta med exkursioner till platser eller händelser som intresserar

medlemmarna. Gästföreläsare med intressanta föredrag är det meningen att satsa lite mera på i år.

Klubbens årspublikation Enslinjen skall naturligtvis komma ut i mars, nu för 25 gången.

Medlemsavgiften bibehölls vid 9 euro och klubbens ekonomi är helt tillfredsställande. Så gällde det

att välja styrelse för ett år framåt. Frej Falck och Christer Lagerström omvaldes till kommodor

respektive  vicekommodor. Också Rolf Altner, Rune Nyberg och Markus Björk omvaldes. Henrik

Hultgren invaldes som ny då tyvärr Jan Holmström avsagt sig återval.

Efter mötet fick Guy Sundell pris för”klubbmästare” i skrivbordsnavigering. Rolf Altner

utnämndes till den nya graden ”brottsjöskeppare”. En grad som förutsätter att man färdas i

utländska vatten och berättar om sina färder på någon knopafton, eller skriver om dem i Enslinjen.

Nils Ewalds mottog vandringspriset ”ratten” för sin insats för kubben.

 

RA

                                                             

                                                    EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB firade 60 år

 

Lördagen den 5 oktober samlades ett sjuttiotal navigatörer, medlemmar och gäster, i Hotel Sea Front för att fira Ekenäs Navigationsklubbs sextioårs jubiléum.

Klubbens kommodor Frej Falck dirigerade festtillfället vant och säkert, medan vicekommodor Christer Lagerström fungerade som festmarskalk och anmälde programpunkterna.

Tillställingen inleddes med uppvaktningar av bl.a  Raseborgs stad, MBI, moderföreningen Ekenäs Segelsällskap och Finlands Navigationsförbund, samt andra navigationssammanslutningar.

Spikad flagga

Därefter följde flaggspikning efter att kyrkoherde Markus Weckström välsignat klubbens flagga, som visserligen varit i bruk redan tre säsonger. I flaggspikningen deltog representanter för Finlands Navigationsförbund, Ekenäs Segelsällskap och Raseborgs stad samt kommodorer i kronologisk ordning. Hammartillverkaren Rune Nyberg spikade traditionellt sista spiken. Tyvärr var några förhindrade att delta. 

Efter en läcker, stärkande festsupé, fortsatte programmet med festtalet, framfört av Ingvar Jönsson, hedersmedlem och tidigare kommodor, varefter det serverades kaffe avec, vilket var inledning på den lättsammare delen av festligheterna, också av det livfulla sorlet att döma.

Förbundsordförande Bo Nyholm och verksamhetsledare Carina Kervinen fick sedan tillsammans med kommodor Frej Falck fungera som utdelare av förtjänsttecken till medlemmar, som med sin insats bidragit till att befrämja intresset för navigation och arbetat klubben till fromma. Följande premierades med Navigationsförbundets förtjänsttecken

Premierade

 Brons:
 Markus Björk, Karin Bäckman, Jan             Holmström,   Christer Lagerström, Hans      Mecklin.

 Silver
 Carl-Magnus Hultgren, Sami Nevalainen,  
 Rune Nyberg, Helena Röberg, Harras        Rönnberg.

 Guld:
 Rolf Altner, Carl-Gustav Wolff.

 

Med ett extra föreningsmöte hade Sven-Olof Nyström utsetts till hedersmedlem nummer fyra,  vilket kungjordes vid detta  tillfälle.

Slutligen blev ordet fritt, varefter festpubliken intog dansgolvet till tonerna av Polina och Sergejs ensemble. I detta  skede var  stämningen hög och festpubliken trivdes.
RA

 

                                                  NAVIGERING UNDER VATTENYTAN

Medlemmarna i Ekenäs Navigationsklubb är vana att röra sig på böljan den blå, men lördagen den 21 september åkte en liten tropp navigatörer till Tvärminne Zoologiska station för att av Marko Reinikainen inlevelsefullt bli informerade om vad man sysslar med på Zoologen och vad som rör sig i våra vatten och till och med under vattnet. Dvs på bottnen och långt ner i bottensedimenten.

Troppen

  

Fältarbetare och forskare från många länder samlas här för att studera marinbiologi och allt vad därtill hör. Laboratorieapparaturen är som sig bör omfattande, både den som konstruerats för att ta vattenprover på bestämda djup och prover från bottensediment som kan berätta vad som funnits och levat där för hundratals år sedan. Då proven väl är insamlade gäller det att analysera dem. Olika forskare studerar insamlat material från olika synvinklar. Marko var stolt över bl.a. en spektrograf vars kyvett fylls med den undersökta vätskan och sedan genomlyses, varefter vissa slutsatser kan dras på basen av det penetrerade ljuset. Också en präktigt stor destillationsapparat lade vi märke till. Enligt Marko lär den fortfarande, åtminstone mellan verserna, användas för forskningsändamål.

De blågröna algerna, som inte alls behöver vara blågröna, kom naturligtvis på tapeten. Algerna som förstör våra simstränder kan bestå av ett flertal olika alger, men intressant var att Marko med hjälp av mikroskop hade lyckats plocka ut en blågrön alg, eller kanske rättare sagt en cell, och lyckats få igång celldelning så att han i en E-kolv hade den renodlade blågröna algen. Det såg ut som pärondricka, men lär vara mindre hälsosam. Senast levern tar illa upp om man går in för att släcka törsten med drycken. Många läkemedel baserar sig ju på gifter och någon gång i framtiden mumsar kanske våra ättlingar medicin vars aktiva del är blågröna alger, eller mutationer därav.

Lite om fiskarnas sexuella beteende fick vi oss också till livs. Jag tror det var Darwin som sade att de starka överlever medan de svaga går under. Dehär verkar endel fiskar vara medvetna om. Då honan lagt sin rom, kommer en stark hane svepande, som minst en kejsare, över rommen och blåser ett moln av sin livsgivande vätska över rommen. Dehär fräcka förfarandet har den listige, men svagare hanen fått nog av och lärt sig att lägga sig så att säga i bakhåll, då den av erfarenhet och gott minne kan förutsäga var en hona kommer att lägga rommen. Vips fram från gömstället och befruktning bums innan den något mera trögtänkta kejsaren kommer sig för att handla. Såhär går slughet och styrka hand i hand vilket leder till att medelmåttorna behärskar världen och inte de slugaste eller starkaste. Jag tror att vi som var med lärde oss en hel del och blev, om inte klokare, så på gott humör. Tack för det Marko.

RA

VÅRMÖTE 26.3.2013

Ekenäs Navigationsklubb höll sitt årliga vårmöte på Sea Front med diplomutdelning och föredrag.  Tentamen i skärgårdsnavigation var i december och nu hölls diplomutdelning för de nya skepparna. De som fortsatte med kursen i kustnavigation kommer att tenta den 19 april.

Lärare i skärgårdsnavigation har varit Hans Mecklin och i kustnavigation Christer Lagerström.

Efter diplomutdelningen höll Peik Konsin från Heavy Clean en intressant föreläsning om sodablästring och skonsam rengöring av olika material.

Klubbmästare i skrivbordsnavigering blev Guy Sundell. Till finalen i FM vilken hölls i Hagalund hade kallats de 20 bästa från den landsomfattande uttagningen. Rolf Altner och Frej Falck representerade klubben och placerade sig hedersamt i mittfältet. I tävlingen klubbarna emellan blev Ekenäs Navigationsklubb  totalt tredje bästa klubb.

Klubbens verksamhet fortsätter med knopaftnar och föredrag. Verksamhetsårets viktigaste tilldragelse blir ändå klubbens 60-årsjubileum som kommer att hållas i höst. På programmet   står utdelning av förtjänsttecken, fanspikning, underhåll samt mat och dans. Förberedelserna är redan i god tid påbörjade.

Ekenäsklubben är med sina 60 år den näst äldsta i Finland och i storlek den elfte av alla de154 klubbar som hör till Finlands Navigationsförbund. F.F.

HÖGSJÖNAVIGERING TILL EKENÄS

Mikko AulankoDet börjar glesna med båtar i Norra Hamnen och snart blir det helt dött, förutom några enstaka vinterliggare som får agera blickfång för strandflanerare nästa vår. Men för en tid sedan fick vi uppleva Norra Hamnen i sin bästa form. Alla som är ens en gnutta intresserade av båtar lade säkert märke till att tre ståtliga flytetyg låg på svaj vid boj ute på redden. Två trålare, visserligen numera utrustade för fritidsbruk och en segelbåt av jordenruntseglingskategorin. Det är för den båten, S/Y GRYNING, som tjugotalet medlemmar i Ekenäs Navigationsklubb samlades i Hotel Seafronts stora kabinett för att avnjuta skepparens, sjökapten Mikko Aulankos inlevelsefulla berättelse om seglatsen från Newport, USA, till hemhamnen Ekenäs. Äventyret har ju noterats i både lokalradion liksom i lokala pressen, men medlemmarna i Navigationsklubben hade förmånen att få ta del av resan på ett sätt som på börsen skulle bryta mot alla regler om insider information. S/Y Gryning, 55 fot lång och 22 ton seglades hem på sex Knopaftonveckor efter knappa 5000 sjömil med en besättning på 8-9 man. I gynnsamma stunder forcerade jakten med över 8 knop. Mycket intressant var också att höra om de ytterst omfattande förberedelserna som omfattade allt från bunkring, val av segelgarderob och all elektonisk utrustning som behövdes för positionsbestämning och för att hålla kontakt med omvärlden. Som Mikko uttryckte det så visste man nog att förr eller senare kommer land emot, men det var av ett visst intresse att veta ungefär var det kommer att inträffa. Så sade han med glimten i ögat, för vi förstod naturligtvis att båten seglades till den hamn man bestämt. Både positionsbestämning och kontakten med omvärlden skedde på S/Y Gryning via satellit. Stjärnor och sextanter inte att förglömma, men ombord på S/Y Gryning fanns de blott i tankarna. Som vi vet följer ju kortaste avståndet mellan två punkter på jorden en storcirkel. Alla meridianer och ekvatorn är storcirklar eftersom de har jordens medelpunkt som sin medelpunkt. Storcirklar finns det naturligtvis oändligt många. Hur som helst, Mikko berättade att viktigare än att följa en storcirkel var att välja en rutt där vädret och vindarna lovade så att säga goda förhållanden. Meningen var ju inte att i racerfart få hem båten, utan en säker seglats med undvikande av onödiga strapatser. Jaktens ägare, Otto Donner, satt med bland åhörarna och fick således nu höra skepparens version av vad han varit med om. Otto kompletterade emellan Mikkos berättelse och tillsammans gjorde de kvällen till en fullträff för oss som inte ens funderar på om vi skall följa en storcirkel eller en farled.

RA

Utfärden till Baggö sjöbevakningsstation

Vidpass klockan halv fem den åttonde i augustimånad samlades ungefär ett tjog navigatörer på Bussis för att i samlad tropp ta sig till den nya sjöbevakningsstationen på Baggö. Vi hade naturligtvis vidtalat personalen, som lovat ta emot oss. Mottagningen var fin. Kaffe med ännu varma örfilar var uppdukade och stämningen var genast omilitärisk.Utfärden till Baggö

Chefen Niklas Guseff berättade om sjöbevakarnas uppgifter i modärn tid, d.v.s. nuförtiden. Uppgifterna är av faktiskt många olika slag. Att föranstalta blåsprov och kolla utrustning, inklusive flytvästar, är bara en bisak. Sjöbevakarna gör faktiskt själ för sitt namn. De bevakar hela havsområdet och på Baggös lott faller avsnittet mellan Ingå och Hangö. Med största sannolikhet, fick vi höra, har vår skärgård räddats från många katastrofer tackvare bevakarna. Under bistra förhållanden har de tagit sig ut till fartyg som gått på en kurs som skulle ha betytt grundstötning eller ännu värre körning rätt upp på land. Fartygen har styrts av autopilot och vakthavande befäl har sovit i allsköns ro på bryggan. Att få liv i besättningen i tid har inte alltid varit lätt och ofta krävt improvisation. Vi blev påminda om att alkoholpromillegränsen är en promille, men att domen kan falla också för lägre värden om det visar sig att man såsar i sitt sätt att behärska sin farkost. Ungefär tre procent av blåstesterna visar för höga värden berättades det oss.

Sjöbevakare Stefan Englund höll ett intressant anförande om hur det var på den tiden då man opererade utgående från Jussaröstationen.

Själva stationen var naturligtvis flott, modärn, med nätta rum för personalen och faktiskt naturskönt belägen. Nya fina bryggor, båthus för RIBben o.s.v. Det var dejligt, skulle dansken ha sagt. Vi unnar våra bevakare sina fina faciliteter och tror att de säkert trivs där.

Den gamla båten, en Rautaville från anno dazumal, låg moloken vid bryggan, men dock väl medveten om att den gjort ett gott arbete under sin aktiva tid. Att få kliva ombord på den nya båten, typ PV 06 E var intressant. Båten navigeras av en styrman och en navigatör. Styrman har två joysticks till förfogande. De är belägna så att händerna når dem bekvämt då armarna vilar på den fjädrande stolens armstöd. Vänstra joysticken rör sig i sidled och fungerar som ratt och roder, medan den högra rör sig framåt och bakåt och fungerar som gas och fram och back. Det var intressant att få saker och ting förklarade på plats och ställe. Det såg så bekvämt ut att man får hoppas att bevakarna inte somnar vid sina stickor. Sittplats finns för fyra och bårplatserna är två. Båten är knappa femton meter lång, gör c. 40 knop med sina dubbla vattenjettar och väger vidpass tretton ton. Knappa tonnet per meter således. Helt normalt för en båt av denhär storleksordningen. Vi är tacksamma för vad sjöbevakarna gör. De är våra vänner och vi skall inte vara sura om de någon gång stannar oss för att fråga hur det står till.

RA


Exkursion till Ingå Båthotell

Ekenäs Navigationsklubb gjorde en exkursion till Ingå Båthotell tillsammans med Borgå Navigationsklubb. Från Ekenäs-klubben deltog några billaster skeppare och från Borgå-klubben deltog en busslast skeppare.

Båthotellet var ett intressant utfärdsmål. Förutom att man har infört nytänkande inom hanteringen av fritidsbåtar har man också tänkt på miljön genom att ha ett säkert och modernt reningssystem så att ingenting kommer ut i naturen.

Båtarna lyfts med en stor truck ur vattnet och lyfts efter tvättning och service upp på hyllor att vänta på sin ägare. Med kort varsel lyfter man båten i sjön på några minuter. Trucken som väger nästan 40 ton har långa gafflar som lyfter båten i längdriktningen.

Hallen uppvärms dessutom med jordvärme vilket ju ej belastar natur eller miljö. Joel Nemes berättade om verksamheten utförligt och visade oss omkring.

Härefter förflyttade alla sig till restaurang Sågen där man intog en välsmakande lunch varefter Ekenäs- och Borgåskepparna tog kurs hemåt. Vi hade dessutom turen att få rallyvärldsmästaren Markus Grönholm att berätta om restaurang Sågen.

I slutet av mars höll klubben sitt årliga vårmöte. De skärgårdsskeppare vilka tentat i december 2011 fick nu sina diplom. Efter diplomutdelningen höll Jan Holmström ett mycket intressant föredrag om hur glasfiberskrov repareras. Det visade sig att det ej är så enkelt som man kunde tro, särskilt om skadan är större.

Klubbens årspublikation ”Enslinjen” har utkommit, nästa händelse är tentamen i kustnavigation den 20 april. På sommaren ordnas en utfärd och om det finns intresse en navigationsrunda.FF

NAVIGATÖRER NAVIGERADE

Då fjärdarna ligger isbelagda är det ett bra tillfälle att repetera sina navigationskunskaper sittande tryggt i värmen vid ett skrivbord och så att säga skrivbordsnavigera. Skrivbordsnavigering går ut på att man enligt ett orderbrev ritar in en rutt på sjökortet och sedan besvarar en massa frågor i stil med i vilket ögonblick man passerar en remmare, vilken kompasskurs som skall sättas på nästa ben, vilken positionen är ett visst klockslag osv. Det går att hitta på hur många knepiga frågor som helst.I väntan på orderbrev

Ifrågavarande skrivbordsnavigering ordnas av Finlands Navigationsförbund och är landsomfattande. Alla som hör till någon båtsportsammanslutning kan delta. De tjugo med minsta antalet felpoäng kallas till ”final” där en motsvarande fingerad seglats på begränsad tid skall genomföras. Vinnaren, den noggrannaste navigatören, utropas högtidligen till finländsk mästare i skrivbordsnavigering.

Några medlemmar i Ekenäs Navigationsklubb ställde upp i år igen. Fem medlemmar skickade in sin version för granskning. Fyra av dem uppnådde en noggrannhet som medförde kallelse till final som går av stapeln i Kouvola i slutet på mars. Klubben har som kutym att den av medlemmarna som klarat sig bäst i den landsomfattande gallringen utropas, om än inte så högtidligt, till klubbmästare. I år var det klubbens kommodor Frej Falck som visade gott exempel och nu också kan titulera sig klubbmästare. Övriga kallade till final är Harras Rönnberg, Rolf Altner och Guy Sundell.

RAEkenäs navigatörer årsmöttes 28.10.2011
 
Verksamheten fortsätter traditionsenligt, men styrelsen föryngrades och dessutom omfördelades några portföljer.

Årsmöte
Fredag kväll den 28 oktober samlades ett antal medlemmar i Ekenäs Navigationsklubb, den nästäldsta navigationsklubben i landet, i Motel Marine för årsmötesförhandlingar. I verksamhetsberättelsen för senaste period kan man läsa att klubben har 273 medlemmar, att det ordnats två såkallade knopaftnar med föredrag om sjöfart med tankfartyg på världshaven och vinterkonservering av båtar under bistra förhållanden. En populär exkursion till Forum Marinum i Åbo samlade ett tjugotal deltagare. Skolning har skett mer än tidigare, såtillvida att förutom de årligen återkommande skärgårds- och kustskepparkurserna har på klubbens iniativ i MBI´s regi hållits kortkurser i radarnavigering med en teoretisk och praktisk del. Dessutom en kurs i Marin VHF. I en landsomfattande uttagning för finska mästerskapet i teoretisk navigering deltog fem medlemmar av vilka fyra kallades till final, dit de tjugo bästa från hela landet kallas. Tyvärr fick de två som tänkt ställa upp sista minutens förhinder. Uttagningen utgör samtidigt klubbens interna mästerskap och därmed kunde Hans Mecklin koras till klubbmästare. Medlemsavgiften fastslogs till nio euro, som den redan varit i många år.
Diplomutdelning till de elva nya skärgårdsskepparna och sex nya kustskepparna hölls på Sea Front i mars respektive Knipan i juni. Medlemspublikationen Enslinjen utkom med sitt tjugoförsta nummer. Verksamheten för nästa period fastställde årsmötet huvudsakkligen till att följa föregående schema. Möjligen kommer kursutbudet ytterligare att utökas med en sk. CEVNI-kurs. En kurs som ger innehavare av internationellt förarbrev behörighet att navigera på Europas inre farvatten, d.v.s. i floder och kanaler.
Styrelsen som enhälligt valdes kom att få följande sammansättning. Frej Falck, kommodor. Christer Lagerström (ny), vicekommodor. Jan Holmström (ny). Harras Rönnberg, Rune Nyberg och Rolf Altner. Som verksamhetsgranskare fortsätter Ingvar Jönsson och Curt Lindström. Sami Nevalainen fortsätter som deras suppleant.
RA


RADARKURS I MBI 24-25.9.2011

Veckoslutet lördag söndag den 24 och 25 september anordnade MBI på initiativ av Ekenäs Navigationsklubb teoridelen av en radarkurs. Vardera dagen satt vi från 10 till 16, med en halvtimmes lunchpaus,  på skolbänken och försökte på bästa sätt memorera allt vad vår inspirerande lärofader Trygve Österman hade att bjuda på. Fjorton par öron och lika många par ögon följde med. Tyvärr var ENK- medlemmarna  som ställde upp ganska få.
För dem som har radar i sin båt var naturligtvis endel saker bekanta från förut, men också för dem kom det säkert nyttig ny information. Hur antennlängd påverkade lobbredden och sålunda radarns urskiljning av objekt bredvid varandra. Hur pulslängden inverkade på hur bra radarn skiljer föremål som ligger mer eller mindre efter varandra. Alla har vi väl knapprat på både rainclutter och seaclutter-knapparna, men åtminstone för mig var det en nyhet att antiseaclutter inverkar bara på närområdet medan antirainclutter inverkar från centrum ända ut till periferin på radarskärmen. Också i övrigt fick vi goda råd om hur radarn skall inställas för att få maximal information om omgivningen på skärmen.
Också en enkel form av radarplotting fick vi lära oss. Med metoden som grundar sig på två observationer med bäring (EBL) och avstånd (VRM) till samma objekt, kan man bestämma CPA och TCPA till det plottade föremålet, dvs ett annat fartyg. CPA betyder kortaste avstånd för passering och TCPA betyder tiden tills det inträffar.
Teorikursen var givande och ställvis både ställdes frågor och påstods saker och ting. Eleverna kan inte beskyllas för att ha varit passiva. Kursen avslutades med en tent som måste vara godkänd för att få delta i den praktiska delen.
Till den praktiska delen, till vilken vi delades i mindre grupper, hörde att först köra med öppen sikt för att bekanta oss med radarn på ifrågavarande båt. Efter det avskärmades sikten för radarnavigatören=eleven, som nu fick kommendera rorsman=läraren hur många grader det skulle giras åt vilket håll och i vilket ögonblick, för att hållas på en tidigare bestämd rutt. Det gällde att hela tiden jämföra radarbild och sjökort och med hjälp av sjökort, passare och gradskiva ge kommando om när nästa gir skall verkställas. Ett kort uppehåll i koncentrationen skulle ha inneburit, om inte katastrof, så ball i koordinaterna. Ett par gånger hände det att land kom onödigt nära innan en kursändring begärdes. Då frågade Trygve sådär i förbifarten om man hade några planer. Senast då förstod man att nu måste en gir göras med det snaraste. Vår grupp navigerade till Jussarö där vi passade på att ta ett dopp före återfärden. Ja, alltå kaffe med dopp. Kursen motsvarade till hundra procent förväntningarna, om inte rentav till hundratvå.
RA

Radarkurs
Läraren lär ut

radarkurs
Eleverna lär in


radarkurs
Lärare och elev lär ut och in


Diplomutdelning


Ekenäs Navigationsklubb höll diplomutdelning för de nya kustskepparna på restaurang Knipan. De nya kustskepparna är: Max Forsman, Carita Holmström, Jan Holmström, Ben Jansson, Rainer Jansson, Håkan Lindgren och Ulf Nyholm. Dessutom erhöll Seppo Aalto sitt diplom för högsjöskepparexamen vilken han tentat i Esbo då det ej har hållits någon högsjöskepparkurs i Ekenäs.
Klubbens nästa aktivitet är sommarträffen i Ekenäs skärgård lördagen den 2 juli. Dit väntas också båtlag från Borgå Navigationsklubb. Kontakten mellan klubbarna har pågått sedan år 1974 med några avbrott då och då. I augusti planeras en navigationstävling och på hösten fortsätter verksamheten med knopaftnar  och föredrag. På hösten börjar också som vanligt skärgårdsskepparkursen vilken går i MBI:s regi.FF.

Vårmöte

Ekenäs Navigationsklubb höll sitt sedvanliga vårmöte onsdagen den 23 mars. Den viktigaste delen av vårmötet var diplomutdelningen åt de nya skepparna. De nya skepparna är följande: Andreas Brutemark,Oskar Ekebom,Kjell Ekholm,Martin Henriksson,Carita Holmström,Jan Holmström,Markku Holopainen,Ben Jansson,Rainer Jansson,Håkan Lindgren,Matti Lohvansuu,Anton Lundström,Sebastian Lundström,Ilse Mäkinen,Ulf Nyholm,Ralf Nyström,Dan Rehn,Daniel Renwall,Anders Wikholm.

Efter diplomutdelningen berättade Kimmo Selin med ord och bilder om seglingsäventyr vid den amerikanska kusten. Ett tiotal skeppare hade mött upp till träffen.

Klubbens årspublikation kommer snart ut i tryck och nästa händelse är tentamen i kustnavigation den 15 april. Under sommaren och hösten kommer att anordnas träffar och tävlingar, den 2 juli kommer klubben att ha träff med Borgå Navigationsklubb,en tradition som med något enstaka avbrott pågått sedan år 1973. FF
Uttagninstävling till FM och utfärd till Forum Marinum

Ekenäs Navigationsklubb blev för andra året i rad bästa förening då uttagningen till finska mästerskapen i skrivbordsnavigering avgjordes.

Tävlingen går ut på att efter ett orderbrev rita in den rutt som föreskrives samt svara rätt på olika uppgifter som kommer längs rutten. Årets tävling var rätt så komplicerad, redan att rita in en lång körrutt på sjökortet fordrar noggrannhet, men det som kanske blev svårast och avgörande för tävlingen var de många svåra och knoppiska frågorna om båttrafikreglerna och sjövägsreglerna som skulle besvaras rätt.

De som placerade sig bland de tjugo bästa kallas till finalen vilken hålls i Borgå den andra april.

Dessutom kallas fjolårsvinnaren med till finalen.

Uttagningstävlingen till FM hölls tillika som Ekenäs Navigationsklubbs interna mästerskap.

Resultatet blev följande. På delad första plats med 71 poäng kom Hans Mecklin. På sjätte plats kom Harras Rönnberg med 105 poång. Delad sjunde placering kneps av Guy Sundell med 110 poång. På tjugoförsta plats kom Rolf Altner med 240 poång och på tjugoandra plats kom Frej Falck med 245 poäng, den första placeringen som föll bort från finalen i Borgå.Som jämförelse kan nämnas att deltagaren som kom på åttioförsta plats hade 2646 poäng.

Den 29 januari var klubben med ett tjugotal medlemmar på utfärd till Forum Marinum.FF

Forum Marinum

Utfärd till Forum Marinum i ÅboÅrsmöte den  29.10.2010


Ekenäs Navigationsklubb höll sitt årsmöte fredagen den 29 oktober 2010 på Motel Marine.Till mötet hade mött upp en handfull skeppare.

Årsmöte
Årsmöte 2010

Styrelsens förslag till verksamhetsplan fastslogs efter några tillägg samt nya förslag från mötet. Likaså  fastslogs styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhetsåret efter några smärre ändringar.
Bland de viktigaste punkterna i verksamheten är navigationskurserna,utgivning av föreningens årspublikation,kurs i marin-VHF,knopaftnar med föredrag, utfärder och tävlingar.
Föreningens akterflagga har blivit godkänd så besiktningen av medlemmarnas båter tar hoppeligen fart på vårkanten.
Styrelsens sammansättning blev oförändrad, till Kommodor återvaldes Rolf Altner, till vicekommodor likaså Markus Björk, också den i tur avgående medlemmen Rune Nyberg återvaldes. Styrelsemedlemmarna Frej Falck, Harras Rönnberg, Carl-Magnus Hultgren har ännu ett år kvar av sitt mandat.
Till revisorer valdes Ingvar Jönsson och Curt Lindström med Sami Nevalainen som suppleant.
Efter mötet hölls prisutdelning där Guy Sundell erhöll vandringspriset för klubbmästerskapet i skrivbordsnavigering.
Markus Björk erhöll vandringspriset "Ratten"i och med att han utsetts till årets skeppare.

Vid det konstituerande mötet valdes Frej Falck till sekreterare och Harras Rönnberg till skattmästare
Kommodoren är ansvarig för Enslinjen,föreningens årspublikation och skattmästaren sköter medlemsregistret.
Carl-Magnus Hultgren och Rune Nyberg sköter båtbesiktningarna.
FF.

Knopafton på Sea Front den 6.10.2010

Ekenäs Navigationsklubb kallade sina medlemmar till en traditionell såkallad knopafton på Hotell Sea Front den sjätte oktober. En knopafton är en tillställning där programmet kan vara nästan vad som helst. Dock med förbehållet att det borde ha att göra med navigation, båtliv, båtunderhåll eller försäkringar. mm. Också skrivbordnavigering förekommer. Speciellt omtyckta är knopaftnar där någon berättar om sina seglatser, när och fjärran.

Denna gång hade klubben turen att få sjökapten Karl-Erik ”Erik” Nyman att ställa upp som berättare. Det verkar som om hans inlevelsefulla sätt att berätta är vida känt i Raseborg, för stora kabinettet fick uppleva tjugo medlemmar som var idel öra. På sistone har endast exkursioner dragit lika många deltagare.

Karl-Erik Nyman & Frej Falck

Erik Nyman och Frej Falck

På sitt mustiga sjömansspråk, ibland med lite tenaladialekt, fick vi höra hur Erik hade halkat in i sjömanslivet via en underkänd telegrafistexamen. Hur båtarna varierade i storlek från färjor till jättetankfartyg med längd på 270 meter med ankarkättingar av sådan kaliber att ett enda ”öga”, så kallade Erik en länk, vägde 170 kg. Erik förklarade också att allt som rör sig på sjön är båtar men inte fartyg. Vi kan alltså tala om tankbåtar och ångbåtar. Gränsen för var man kan övergå till benämningen fartyg är flytande och då är det lika bra att kalla allt för båtar.

Med ord och bild fick vi uppleva de otaliga oljehamnar Erik med sina båtar hade besökt. Livet i hamnstäderna runtom på vårt klot och vilka enorma anläggningar som behövs för att fort få oljan ombord eller iland. Än var vi hamn på ena sidan klotet och en stund senare på andra sidan. För en lite trögtänkt mindre berest var det emellan lite svårt att hänga med, vilket absulut inte minskade intresset att se och höra. En världskarta kunde ha underlättat navigeringen.

Nåjo, att vara skeppare innebär ju att man bär allt ansvar och det kan vara nog så knoppiskt med en besättning som kan bestå av ett halvt dussin olika nationaliteter. Språket ombord är i princip engelska, men innan alla har lärt sig den så får andra metoder gälla. Kroaterna lär vara bra sjöfolk medan serberna inte är mycket att hurra för.

MT Bonny

M/T Bonny norr om Hawaij sommaren 1972

Som oftast då ett föredrag är intressant blandar sig åhörarna i berättelsen med kommentarer, frågor och ibland påståenden. Så också nu. På sitt lugna humoristiska sätt förde Erik berättelsen vidare, visserligen lite långsammare varteftersom frågorna ökade. Det var en lyckad kväll, med en lämplig dos eftersnack.

Vid samma tillfälle informerades om att klubben från och med i år har rätt att besiktiga medlemmarnas båtar. Kommodoren visade också upp klubbens nya akterflagga som av TRAFI erhållit officiell status. I Navigationsklubbens register över besiktigade båtar befintlig båt har rätt att föra denna flagga.

RASommarträff den 14.8.2010 på Stuvuholmen
 
Sommarträffen lördagen den 14 augusti samlades ett digert antal båtlag på Stuvuholmen, holmen med ESS´s paviljong. Hur många som var ENK are eller ESS are eller BÅDEOCH are är omöjligt att veta. Det är inte heller viktigt. ESS hade samma dag trädfällningstalko så bastun var färdigt varm. Sommarträffen annonserades som informell där var och en får ventilera sina funderingar enligt behov. Som start för träffen hade Frej gjort en skogsvandring med nio uppgifter, mer eller mindre kluriska. Ett tjugotal lufsade banan runt och svarade på frågorna efter bästa förmåga. Som alltid i samband med "tävlingar" av detta slag blev diskussionen ivrig och stundom högljudd, huruvida banläggaren=frågeställaren=domaren hade ställt frågorna som i körkortsförhöret, dvs att rätt svar inte var något problem, men om man skulle svara a, b eller c inte var lika enkelt. Skogsstigen fyllde med andra ord sin funktion; den fick igång samvaron på ett naturligt sätt. Prisutdelningen kom sedan att bli följande happening. Tre vandrare kom på samma poäng och alla närvarande hade en åsikt om hur prisen skulle fördelas. Slutligen fick långsticka avgöra, men före man kom därhän framkastades förslaget att pilkastning med vänster hand och förbundna ögon skulle fälla avgörandet. Kvällen var varm så det diskuterades långt in på natten både ditt och datt. Också söndagen var nätt så bryggparlamentet fortsatte sin session, visserligen något decimerat. Tyvärr togs inga bilder så att eftervärlden kan beskåda vilka sjörövare som närvar träffen. Kanske lika så bra.
RA


FM i sjökortsnavigering ordnades den 13.03.2010 i Ekenäs

FM i sjökortsnavigering

Lördagen den 13 mars 2010 ordnades i Ekenäs FM i sjökortsnavigering.Till finalen hade kallats alla de som placerade sig bland de 20 bästa i en uttagningstävling vilken ordnades tidigare i år.
Tävlingen är gemesam för alla som hör till navigationsklubbar,segel- och motorbåtsklubbar och sjöräddningsföreningar i Finland.
Platsen för tävlingen varierar och i år var finalen då i Ekenäs.
Till finalen hade 3 st deltagare från Ekenäs Navigationsklubb lyckats kvalificera sig,vilket redan gjorde vår klubb till bästa i medeltal.
Jim Eriksson från Borgå Navigationsklubb vann, och vår enda representant Rolf Altner, som hade möjlighet att delta, kom in på en hedersvärd tionde placering i en ytterst jämn och svår tävling.
Uttagningstävlingen hölls tillika som en intern tävling för medlemmarna i Ekenäs Navigationsklubb. I den blev Guy Sundell klubbmästare med Harras Rönnberg på andra plats och Rolf Altner på tredje plats.Sami Nevalainen kom fyra och Frej Falck femma.
F.F.


Utfärd till Hästö Busö 17.6.2009
Kennedy

Onsdagen den 17 juni samlades en stor skara navigatörer, endel med familj, andra med vänner eller annars bara bekanta, sammanlagt 39 personer för en utfärd till Hästö Busö. Samlingen skedde vid Hotel Seafronts brygga för seglatsen skulle ske med M/S Kennedy. Båten som de flesta Ekenäsbor säkert lagt märke till.
Väl ombord började genast livliga diskussioner. Mycket om navigation, båtar, samt väder och vind. Men samtalsämne nummer ett var troligen trots allt en massa tekniska lösningar som skepparen Nisse Ewalds hade funderat ut och på egen hand verkställt på M/S Kennedy.Vädret var vackert endast blåsten störde lite.
Hästö Busö har tidigare varit säte för lots, men sedermera helt övertagits av kustförsvaret. Först nu har det blivit möjligt att under ordnade förhållanden besöka holmen. På Hästö Busö i Ekenäs skärgård inrättades en lotsstation 1841 som med färre avbrott verkade till mars 1940. Av den gamla bebyggelsen på öns västra sida kunde man nu endast skönja några stengrunder. Omkring år 1910 började Hästö Busö befästas, redan 1918 sprängdes anläggningarna av ryssarna då den tyska Östersjöexpeditionens fartyg närmade sig Hangö. Befästningarna byggdes upp på nytt senare. Hästö Busö fick utrymmas i mars 1940 för att det låg inom Hangö arrendeområde som togs om hand av ryssarna. Hästö Busö är ännu i dag befäst. Holmen är mycket naturskön och lummig, här har bl.a. hittats över 1200 olika fjärilar. Utsikten över Finska viken med Segelskär i söder är en fröjd för ögat.Utfärd till Örö
25.6.2008


Utfärd till örö

onsdag eftermiddag den 25 juni åkte ett drygt trettiotal av våra medlemmar med Jurmo båtar till Örö. Örö ligger SSW om Rosala och har fungerat som kustförsvarets stödjepunkt.
BNK och Finlands Navigationsförbund firade 50 år
15.3.2008

BNK 50 år

Frej Falck representerade ENK på Borgå Navigationsklubbs 50 års jubileums fest. Se flera bilder på: http://picasaweb.google.com/borga.navigationsklubb/BNK50RsFestPNY


Marin-VHF samarbete 15.3.2008

Ett lyckat samarbete mellan Ekenäs Navigationsklubb, Karis Skeppare, Ekenäs Segelsällskap och medborgarinstitutet Raseborg ledde till att det arrangerades en kurs om marin VHF, dvs trådlös telefoni mellan främst båtar, men också mellan båtar och landstationer. För att få använda en marin VHF på fritidsbåt fodras att man har ett Kusttrafikcertifikat (SRC) utfärdat av Kommunikationsverket. Lördagen den15 Mars bänkade sig 20 personer i MBIs utrymme för att åhöra Ari Caselius föreläsning om regler och förordningar och om hur telefonin i praktiken sköts. Det gäller ju att komma ihåg att alla båtar och fartyg som har samma frekvens, eller kanal, inställd i sin apparat, kan avlyssna varandras samtal, förutsatt att avståndet underskrider radiovågornas räckvidd.
Härav följer också att den som efter godkänd tentamen inlöser ett Kusttrafikcertifikat för VHF- telefoni, samtidigt godkänner tystnadsplikt för samtal som uppsnappats.
Efter att mobiltelefonerna blivit allmänna, har VHF samtalen minskat i antal och mången har möjligen den uppfattningen att Marin- VHF har mist sin betydelse. Som säkerhetsutrustning är den  dock oslagbar eftersom Sjöbevakning, Kustradion samt alla flytetyg i närheten utrustade med VHF hör tex. nödanrop. Dessutom är samtal båtar emellan kostnadsfria. Endagskursen avslutades med tentamen där 18 stycken klarade sig.
RA

© 2008 Ekenäs Navigationsklubb r.f.