Ekenäs Navigationsklubb r.f.

Välkommen !

Ekenäs Navigationsklubb r.f. är en förening vars viktigaste uppgift är att förkovra kunskapen i navigation bland fritidsskeppare. Dethär sker främst genom att man vintertid ordnar navigationskurser, där man lär sig teorin bakom navigation. Sommartid ordnas övningar och tävlingar där medlemmarna kan prova sina kunskaper i praktiken.  Föreningen har verkat i Ekenäs sedan 1953.

Utöver rena navigationsövningar ordnar föreningen också andra evenemang, som intresserar båtfolk, för sina medlemmar. Det har bland annat ordnats exkursioner, föreläsningar och olika fester. Av de regelbundet förekommande händelserna kan nämnas Borgåträffarna, sammankomster med Borgå Navigationsklubb, som pågått sedan 1974.

Enslinjen är klubbens publikation som alla medlemmar får i böjan av året. I Enslinjen hittar man till exempel årets verksamhetskalender, artiklar och Gungstols Navigationen, som är en navigationsövning för dem som vill utveckla och bibehålla sina navigationskunskaper under det mörka vinterhalvåret
                                                                                                                      Aktuellt:Båtmässan Tallin 2024

ENK ordnar resa till båtmässan i Tallinn. Det finns begränsat med platser.
Anmälningar till Lagge senast onsdagen 7.2.24 kl.21.00 via e - mail lagge@saunalahti.fi
Tallink
- 9.3 10:30 Helsingfors - 12:30 Tallin
- 10.3 13:30 Tallin - 15:30 Helsingfors

Sokos Hotel Viru
- 9-10.3 Plats i delat dubbelrum
- Frukost

Wikströms Busstrafik
- Turisbuss + chaufför enligt program och behov
Pris med liten buss minimi 15 pers 210€Båtmässan Helsingfors 2024

Utfärd till båtmässan i Helsingfors 10.02.24.
ENK ordnar den traditionella utfärden till båtmässan i Helsingfors
lördagen 10.02.24 med start från trafikcentret i Ekenäs kl 09.00.
Anmäl till lagge@saunalahti.fi hur många ni blir. Ni kan ta vänner/bekanta
med för samma pris, d.v.s. ni betalar bara för inträdet till Lagge (12€/pers)
på vägen till Helsingfors, antingen med kontanter eller Mobilepay.
Obs! Bara de 50 första ryms med i bussen och Dl för anmälan är tisdagen 06.02.24 kl. 21.00!VälkomnaBästa medlem, kom gärna med förslag till verksamhet typ utfärder, exkursioner,träffar,
evenemang, eskader, allt som kan tänkas samla skeppare och landkrabbor till något gemensamt.  Om du har förslag,  kontakta ex.
lagge@saunalahti.fi 040 502 1756
nyberg.rune@gmail.com 0400 313 634

Nu finns vi även på facebook


                                          STADGAR FÖR EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f.

                                                                              1 §
Klubbens namn är Ekenäs Navigationsklubb r.f. Klubbens hemort är Raseborg och dess officiella
språk svenska.
                                                                               2 §
Klubbens ändamål är att befrämja intresset för och förkovra kunskap i navigation, samt att
genom sin verksamhet ge medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina kunskaper.
För detta ändamål kan klubben anordna kurser och praktiska övningar.
Klubben kan besikta båtar samt upprätthålla båtregister. Besiktad båt har rätt att föra klubbens
akterflagga.

                                                                               3 §
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av kommodor, vicekommodor och
fyra ledamöter. Kommodor och vicekommodor väljs för ett år i sänder, de övriga för två år i sänder
så att hälften årligen är i tur att avgå. Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare, vilka
kan vara en och samma person. Vid behov kan ytterligare nämnder och andra funktionärer tillsättas.

                                                                               4 §
Kommodoren leder i egenskap av ordförande klubbens och styrelsens förhandlingar. Klubbens
namn tecknas av ordförande, vicekommodor, sekreterare, skattmästare och styrelsemedlemmar, två
tillsammans.
Över styrelsemötena förs protokoll. För fattande av giltiga beslut inom styrelsen fordras att minst
tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid personval, då lotten
avgör.

                                                                               5 §
Klubbens verksamhetsår vidtar den 1 oktober. Över klubbens verksamhet och förvaltning under
verksamhetsåret bör styrelsen till årsmötet avge berättelse.
Räkenskapsperioden är 1.10 – 30.9. och räkenskaperna föreläggs klubbens verksamhetsgranskare
senast två veckor före årsmötet. Över granskningen bör verksamhetsgranskarna avge berättelse
till årsmötet.

                                                                                6 §
Till medlem i klubben kan styrelsen anta varje välfrejdad person, som avlagt examen i navigation
och fyllt femton år.

                                                                                7 §
Person, som på ett förtjänstfullt sätt gynnat klubbens verksamhet, kan av allmänt möte utses
till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Hedersmedlem utan examen i
navigation har inte rösträtt.

                                                                                8 §
Medlem, som önskar utträda ur klubben, bör skriftligen anmäla därom till styrelsen. Medlem
som efter en skriftlig påminnelse inte betalat medlemsavgiften före utgången av verksamhetsåret,
stryks från medlemsregistret.
Medlem, som skadat klubbens anseende, avsiktligt brutit mot dess stadgar eller lag och god sed,
kan av allmänt möte, med kvalificerad majoritet fattat beslut, uteslutas ur klubben.

                                                                                9 §
Klubben har rätt att äga fastigheter samt mottaga donationer och testamenten.

                                                                                10 §
Klubben sammanträder till årsmöte inom oktober månad och andra möten vid behov. Kallelse
till möte sker per brev, E-post eller annons senast en vecka före mötet. Annonsering bör ske i ortens
ledande svenskspråkiga tidning.

                                    11 §
Vid klubbens årsmöte handläggs följande ärenden:
- val av ordförande och sekreterare för mötet;
- val av två medlemmar att justera mötets protokoll;
- val av två rösträknare;
- konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat;
- styrelsens redogörelse för verksamhetsåret;
- verksamhetsgranskarnas berättelse;
- fastställande av bokslutet;
- beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen;
- val av kommodor;
- val av vicekommodor;
- val av två styrelseledamöter; De i tur att avgå kan omväljas
- val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för dem;
- fastställande av medlemsavgift;
- fastställande av budget;
- fastställande av verksamhetsplan;
- övriga ärenden, som nämnts i kallelsen till mötet;

                                                                                  12 §
På klubbens möten har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

                                                                                  13 §
Om föreningen upplöses överlåts dess medel till en svenskspråkig förening som
har navigation, sjöräddning eller båtsport på sitt program. Om föreningen blir upplöst
används dess tillgångar till samma ändamål.

                                                                                  14 §
I övrigt lända stadgandena i gällande lag om föreningar till efterrättelse.

Ekenäs den 23 april 1958

ändrats den 6 mars 2006 (7 §)

ändrats 30.09.2016 (reviderats)

                           
 

                                       STADGAR FÖR BROTTSJÖSKEPPARE                              

                                            Godkända av styrelsen den 19 augusti 2013

 

                      §  1  Varje medlem som fungerat som ansvarig skeppare på en fritidsbåt, oberoende

                              av vem som äger båten, kan av styrelsen bli utnämnd till Brottsjöskeppare.

                      §  2  Då det finns endast en ombord som är ansvarig, betyder det att endast en kan kallas

                              till Brottsjöskeppare för en och samma båtfärd.

                      §  3  Båtfärden skall starta och avslutas i hemhamnen.

                      §  4  Minst en övernattning i utländsk hamn bör upplevas.

                      §  5  Ju öppnare vatten och ju längre bort färden går, desto säkrare kallas man till skaran

                              Brottsjöskeppare.

                      §  6  Över båtfärden inlämnas vid säsongens slut i god tid före årsmötet en skriftlig

                              rapport inklusive fotografier, med en fritt formulerad anhållan om Brottsjöskeppar-

                              tecknet.

                      §  7  Rapporten skall vara skriven i sådan form att den kan publiceras i senare

                      .       ENSLINJE.

                      §  8  Styrelsen avgör om en båtfärd med tillhörande rapport uppfyller förväntningarna

                              eller villkoren för att sökande utnämns till Brottsjöskeppare.

                      §  9  Om styrelsen röstar och rösterna faller jämt, godkäns båtfärden för utnämning till

                              Brottsjöskeppare. Röstningen sker med slutna sedlar i formen Ja eller Nej, där Ja

                              betyder godkänd för tecknet.

                      § 10 Som yttre tecken på att man hör till Ekenäs Navigationsklubbs Brottsjöskeppare

                              tilldelas man på årsmötet Brottsjöskeppartecknet, bestående av särmärket i klubb-

                              flaggan omgivet av en förgylld eklövskrans, och ett diplom.

                      § 11 I medlemsregistret noteras en Brottsjöskeppare genom att efter kompetensstjärnan

-stjärnorna få en större stjärna i guld.

             § 12 Brottsjöskeppartecknet kan tilldelas samma skeppare endast en gång. Dock kvarstår

                     rätten, och förväntningarna, att berätta om sina framtida båtfärder i ENSLINJEN

                     eller på knopafton.

             § 13 Dessa stadgar kan ändras med ett enhälligt styrelsebeslut, eller med årsmötes

                     majoritetsbeslut.

 

 

                                                                                 
                                                          © 2008 Ekenäs Navigationsklubb r.f.